ARAU LEGALAK

Ikasleek, ofizialek zein libreek, Eskolan eta hezkuntza sisteman indarrean dauden arauak ezagutu beharko dituzte (ondoren zehazten dira):

- 1041/2017 abenduaren 22ko ERREGE DEKRETUAK.

- Agindua, 2012ko maiatzaren 15ekoa, Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatu et egiaztatzea arautzeko dena.

- 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Barekatuko mailekin parekatzeko dena.

- 46/2009 Dekretua, otsailaren 24koa. Honen bidez, araubide bereziko hizkuntza-ikasketen mailetako - oinarrizkoa, tartekoa, aurreratua eta gaitasun maila - curriculuma ezartzen da eta ikasketa horiek Euskal Autonomi Erkidegoan jartzen dira.

- 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa.

- Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzako curriculumaren oinarrizko aspektuak ezartzen dituen 1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa (2007ko urtarrilaren 4ko EBO).

- Hezkuntzako 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa.

- Donostiako Hizkuntza Eskola Ofizialeko Antolaketa eta Jarduera Araudia.

- Agindua, 2013ko uztailren 3koa, Euskal Autonomia Erkidego hizkuntza-eskola ofizialetan araubide ofizial eta presentzialean ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa. (Matrikula Ofizialerako BAREMAZIOA barne dago)

- 80/2019 Dekretua, maiatzaren 21eko, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide berziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena, irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculumarekin batera. (EHAA, 2019-06-26)